Update nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

13 juli 2014

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en de gevolgen voor de verpachting van gronden. Op 5 juni jl. heeft staatssecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitwerking van de directe betalingen in het GLB. Een belangrijk onderdeel van de huidige hervorming van het GLB is de vergroening, waarmee en deel van de subsidie aan agrariërs wordt verbonden aan maatschappelijk doelen.

 

De vergroening van het GLB bestaat uit drie maatregelen: het behoud van blijvend grasland, de gewasdiversificatie op het bouwland en de verplichting van 5% van het bouwland te richten als ecologisch aandachtsgebied. Indien u landbouwgrond verpacht krijgt u ook indirect te maken met de vergroeningseisen. De pachter moet met zijn onderneming voldoen aan de vergroeningseisen. Om te kunnen voldoen aan de 5% ecologisch aandachtsgebied van het bouwland kunnen langdurende beheerpakketten afgesloten worden zoals vanuit het Agrarisch natuurbeheer voor vijf of zeven jaar. Dit bestaat uit beheerde akkerrand, waarbij aangrenzende sloten, vanggewas, eiwitgewassen en bepaalde landschapselementen mogen worden meegeteld.

Een afgesloten beheerpakket op de gronden kan voor de verpachter en de pachter financiële gevolgen hebben voor ontwikkelingsplannen of eventuele verkoop gedurende de looptijd van een pakket. Het is raadzaam om voor pachtcontracten die doorlopen in 2015 of ingaan in 2015 een bepaling op te nemen over hoe om te gaan met het GLB. Heeft u advies nodig? Neem gerust contact op.