Disclaimer

Saltus Beheer besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Saltus Beheer wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.

Functioneren van deze website

Saltus Beheer garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Saltus Beheer uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het betekent niet dat Saltus Beheer de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Saltus Beheer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites, waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Saltus Beheer. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Saltus Beheer. Het is eveneens, behoudens schriftelijke toestemming van Saltus Beheer, niet toegestaan links naar de site van Saltus Beheer weer te geven.

Wijzigingen

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van deze disclaimer door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van de disclaimer van toepassing.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.