Tarieven Grondkamer fors omhoog

14 januari 2015

De tarieven Grondkamer voor de afhandeling van pachtverzoeken door de Grondkamer worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Voor 2015 is een extra verhoging doorgevoerd omdat de huidige tarieven niet meer kostendekkend zijn, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Een verzoek tot goedkeuring van een geliberaliseerde pachtovereenkomst op papier kost per 1 januari 2015 € 126,- per pachtovereenkomst. Een jaar eerder was dit € 100,-. Het tarief voor het digitaal indienen van de geliberaliseerde pachtovereenkomst blijft € 100,-. Hiermee wil de Grondkamer het digitaal indienen van geliberaliseerde pachtovereenkomsten stimuleren. De beoordeling van een reguliere pachtovereenkomst bedraagt 5% van de pachtprijs met een minimum van € 250,- en een maximum van € 600,-. Dit bedroeg in 2014 € 100,- en € 421,-.

Het is wettelijk verplicht om een pachtovereenkomst ter goedkeuring aan de Grondkamer voor te leggen. Conform artikel 7:321 lid 1 BW is het verplicht de pachtovereenkomst of de overeenkomst tot wijziging van een pachtovereenkomst binnen twee maanden, nadat zij is aangegaan, aan de grondkamer ter goedkeuring in te zenden. De Grondkamer toetst de pachtovereenkomst aan de wet.

Artikel 7:322 lid 1 BW bepaalt dat wanneer niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 7:321 lid 1 BW de verpachter, zolang de pachtovereenkomst door de grondkamer niet is goedgekeurd, niet een rechtsvordering tot betaling van de pachtprijs tegen de pachter kan instellen en geldt de pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat zij door een van de partijen kan worden opgezegd.

Het niet indienen van een pachtovereenkomst kan dus grote gevolgen hebben. Ons advies is; voorkom deze grijze pacht c.q. mondelinge pacht en leg dus uw pachtafspraken schriftelijk vast en dien deze, ondanks de tariefverhoging, in bij de Grondkamer.