Regulier pacht: voorkom pachtvastlegging

02 april 2020

Reguliere pacht: Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bij Saltus Beheer krijgen de rentmeesters regelmatig vragen van eigenaren over het in gebruik geven van grond en pacht. Onlangs is er door de Pachtkamer uitspraak gedaan waarbij het de vraag was of er in een bepaalde gebruikssituatie sprake was van reguliere pacht.

De zaak

Vader Verpachter heeft een zoogkoeien- en vleesveebedrijf. Door ziekte geeft hij in 2007 twee percelen van zijn grond (totaal 6,4 hectare) in gebruik aan de familie Pachter. De familie Pachter heeft een melkveehouderijbedrijf. De familie Pachter betaalt jaarlijks 3.250 euro plus de toeslagrechten aan vader Verpachter. In 2015/2016 komt daar nog eens een perceel van twee hectare bij. Het jaarlijks per bank overgemaakte bedrag wordt dan 4.215 euro. De familie Pachter verbouwt mais op de percelen. Dan overlijdt vader in 2016. De erven van vader Verpachter nemen de grond in 2017 weer zelf in gebruik. Mag dat?

De uitspraak

De Pachtkamer oordeelde dat de pachtverhouding voor de twee percelen moet worden aangemerkt als een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van zes jaar. Die pachtovereenkomst is niet beëindigd in mei 2016 door het overlijden van vader Verpachter en loopt dus nog door. Voor het derde perceel gingen partijen in 2015/2016 een pachtovereenkomst aan. De Pachtkamer merkt die aan als een wijziging van de oorspronkelijke pachtovereenkomst. De pachtverhouding voor dat perceel loopt dus ook nog door. Omdat de erven van vader Verpachter dat perceel zelf in gebruik hebben genomen vanaf 1 januari 2017, heeft de pachter recht op schadevergoeding. Er is verder geen aanleiding de pachtovereenkomst te ontbinden.

Moraal van het verhaal

Pas op voor pachtvastlegging in de vorm van reguliere pacht bij het in gebruik geven van grond.

  • Maak goede afspraken als u grond in gebruik geeft.
  • Zorg dat u deze afspraken en uw bedoeling op papier zet in de vorm van een contract.
  • Vraag advies aan een goede adviseur. De adviseurs van Saltus Beheer helpen u graag!

Lees hier de uitspraak van de Pachtkamer