Pachtnormen 2020 gepubliceerd

04 juni 2020

Pachtnormen 2020 gepubliceerd. Per 1 juli veranderen de pachtnormen weer. Jaarlijks stelt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast.

De berekende pachtnormen 2020 zijn in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2019. Alleen in IJsselmeerpolders en Zuidwestelijk akkerbouwgebied gaan de pachtprijzen voor los bouw- en grasland omhoog. De afname blijft beperkt tot maximaal 7% in vier gebieden. In de regio’s met veel melkveehouderij (Noordelijk weidegebied, Oostelijk veehouderijgebied, Hollands/Utrechts weidegebied en Zuidelijk veehouderijgebied) ligt de daling tussen 10% en 17%. In de gebieden met veel akkerbouw loopt de verandering van de pachtnormen uiteen van een daling met 22% in de Veenkoloniën en Oldambt, tot een stijging met 12% in de IJsselmeerpolders en 20% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Zie tabel Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland.

Tuinbouw

Voor de tuinbouw geldt dat de gemiddelde grondbeloning over de periode 2014-2018 is in Westelijk Holland is uitgekomen op 5.172 euro per hectare. In de Rest van Nederland nam de gemiddelde grondbeloning met 8% toe tot 3.922 euro per hectare.

Arno Haaijer, Directeur / Rentmeester Saltus Beheer : ‘De prijsdalingen in relatie tot de vermogensrendementsheffing laten wederom zien dat reguliere pacht steeds oninteressanter wordt voor grondbezitters. Helaas is het zo dat eigenaars reguliere pacht niet zo maar kunnen omzetten. We snakken naar een nieuw pachtbeleid waardoor er voor de verpachter meer rendement en stabiliteit komt.’

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De berekende hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2020 voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten zijn 2,19% hoger dan in 2019. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2015-2019.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 5,1%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt met 2,6 procent, gelijk aan het inflatiepercentage over 2019.

Gebaseerd op gemiddelde bedrijfsresultaten

Wageningen Economie Research (WUR) berekende de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2020 volgens de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2014-2018. De lagere gemiddelde grondbeloning in de melkveehouderij en de gemiddeld iets hogere grondbeloning in de akkerbouw, leiden tot een lagere gemiddelde grondbeloning op landelijk niveau.

De veranderingen van de pachtprijzen werken van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. Wilt u hulp bij het toepassen van de pachtnormen? Wij helpen u graag!