Handleiding ‘Waardering verpachte gronden box 3 2019’

04 februari 2020

Sinds kort is de handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2019’ van de Belastingdienst beschikbaar. Hierin vindt u de uitgangspunten en normen voor 2019 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3.

Wanneer u aangifte inkomstenbelasting doet, moet u de waarde opgeven van uw bezittingen in box 3, zoals verpachte gronden. Daarbij moet u uitgaan van de waarde in het economische verkeer. Voor landbouwgrond gaat de fiscus uit van een bepaalde normwaarde. U kunt deze normwaarden uit de handleiding gebruiken om de waarde te bepalen van verpachte gronden in box 3.

Hoe komen de normwaarden tot stand?

In de normwaarden 2019 zijn de grondprijsontwikkelingen per landbouwgebied verwerkt (peildatum 1 januari 2019). Deze normwaarden zijn per landbouwgebied afgeleid van de agrarische grondprijsmonitor van het Kadaster. Het zijn gewogen gemiddelden van de waarden per hectare van gronden in onverpachte staat in de periode van een half jaar voor tot een half jaar na de peildatum.

Wat valt op?

In de tabel ziet u dat in het merendeel van de landbouwgebieden deze norm is verhoogd. Hierdoor betalen verpachters over het jaar 2019 meer vermogensrendementsheffing. In bijna twintig gebieden gaat het om een verhoging van de normwaarde met meer dan 10 procent. De normwaarde stijgt het sterkst in het gebied Oostelijke Betuwe en Nijmegen. Daar gaat het van € 50.100 naar € 70.600, een stijging van 40 procent. In de regio Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen is de grootste daling (-17%), van € 68.700 naar € 56.400.

Kan dat zomaar?

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft al haar verontwaardiging over de verhoging geuit. ‘Elke verhoging van de belastingdruk vermindert het rendement op pacht’, stelt de organisatie in een reactie. ‘Vorig jaar kregen verpachters al te maken met een extra verhoging van de belastingdruk door een aanpassing in de manier om de fiscale waarde van verpachte grond te berekenen. Nu gaat de belastingdruk verder omhoog. De verhouding tussen de opbrengsten uit pacht en de fiscale lasten is scheef’, aldus FPG.

Wat als de normwaarde niet overeenkomt met de werkelijke waarde?

In de praktijk kan het zijn dat de normwaarde niet overeenkomt met de werkelijke waarde van de grond. Gezien de grote verscheidenheid aan landbouwgronden, zowel in kwaliteit als in ligging van de landerijen, komt het voor dat uw percelen niet altijd exact voldoen aan de norm van de Belastingdienst. In dat geval mag u, mits gemotiveerd, afwijken van de normwaarde van de Belastingdienst.  De Belastingdienst beoordeelt dan de waarden die u opgeeft in box 3 op basis van de feiten en omstandigheden. Als u niks doet, kan het dus zijn dat u veel meer vermogensrendementsheffing betaalt dan nodig is.

En wat kan Saltus Beheer voor u doen?

Het is belangrijk om goed (te laten) beoordelen of de waarde van uw landerijen overeenkomt met de normbedragen van de Belastingdienst. Eventueel kan Saltus Beheer u helpen bij het doen van een taxatie om gemotiveerd van de normwaarden af te wijken.

Onderzoek of u voldoende pacht per hectare vraagt aan de hand van de regionorm. Het is wellicht raadzaam om uit te zoeken of de pachtprijs maximaal is op basis van de huidige regelgeving.

Wilt u graag vrijblijvend een QuickScan laten uitvoeren van uw situatie? Wij helpen u graag!