Evaluatie pachtregelgeving door Prof. mr. D.W. Bruil

05 augustus 2014

In maart heeft Prof. mr. D.W. Bruil van het Instituut van Agrarisch Recht Wageningen de evaluatie van de pachtregelgeving gepresenteerd. Zijn conclusie is dat de huidige pachtregeling fundamenteel herzien moet worden. Bij de hervorming is het uitgangspunt dat pachters en verpachters zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld hun zaken onderling te regelen.

In 2007 is de Pachtwet ingetrokken en is er een deels vernieuwd pachtrecht opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Door de beperkte wijzigingen was een evaluatie van het pachtrecht noodzakelijk. Kernpunten voor het nieuwe stelsel van Prof. mr. D.W. Bruil zijn onder andere dat pachtovereenkomsten voor los land en gebouwen, minimaal voor 6 jaar zijn, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. In het huidige pachtrecht verlengen reguliere pachtovereenkomsten van rechtswege. In het voorstel voor het nieuwe stelsel kunnen partijen bij overeenkomst afwijken van verlenging van rechtswege. Daarnaast zouden Grondkamers worden opgeheven, is er geen pachtprijsbeheersing meer en zou onderverpachting toegestaan zijn.

De herziening is voornamelijk gericht op liberalisering van het pachtrecht. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon A.M. Dijksma heeft het rapport ‘Evaluatie pachtregelgeving ’ verzonden naar de Eerste Kamer. Bent u benieuwd naar het gehele rapport? Stuur een e-mail naar info@saltusbeheer.nl en wij sturen u dan het rapport per e-mail z.s.m. toe.