Draag bij aan duurzaam grondbeheer

28 augustus 2018

In 2030 wil de overheid dat alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam worden bewerkt. Dit is de basis om voedselzekerheid te waarborgen, de biodiversiteit te verbeteren en de klimaatdoelen te halen. Hoe draagt u als grondeigenaar bij aan deze duurzaamheidsdoelstellingen?

Als ontwikkelaar, bouwbedrijf of woningcorporatie heeft u grond vaak jaren in het bezit voor realisatie van projecten. Tussentijds worden deze gronden jaarlijks verpacht tegen maximale pachtprijzen. Dit strookt niet altijd met de duurzaamheidsgedachte. Nu het wat beter gaat met de economie, is er meer aandacht voor duurzaam beheer. Dit geeft weliswaar niet direct een plus in financiële zin, maar het levert wel een bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het bevordert een goed imago.

Langer termijn verpachten

Grondeigenaren, verpachters van agrarische grond, hebben er belang bij dat de pachter de bodem duurzaam beheert. U kunt hieraan bijdragen door, als dat mogelijk is, pachtcontracten af te sluiten voor een langere periode. Zorgen voor een goede bodemkwaliteit maakt onderdeel uit van een duurzaam beheer op bedrijfsniveau. Hiervoor is een evenwichtig en verantwoord gebruik van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Wisselteelt en bewerking met machines die zijn afgestemd op de draagkracht van de bodem zijn eveneens van groot belang. Juist bij het verpachten voor kortere termijn, weegt de opbrengst op de korte termijn vaak zwaarder dan het belang van goede bodemkwaliteit op lange termijn.

Voorwaarden grondgebruik

Daarnaast kunt u nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van de grond. Het realiseren van CO2-reductie door middel van duurzaam grondbeheer, doordat koolstof wordt vastgelegd in de bodem levert ook een bijdrage. Bijvoorbeeld door minder vaak ploegen of meer permanente gewassen, zoals fruitbomen, kan de landbouw hiervoor deels een oplossing leveren.

Natuurinclusieve landbouw

Verder kan via natuurinclusieve landbouw de natuur een plek worden geven in alle facetten van het boerenbedrijf. Bijvoorbeeld het verplicht stellen van akkerranden. Dit zijn perceelranden waar bloemen en kruiden worden gezaaid. Dit bevordert het leven van insecten. Ook het verplicht stellen van een uitgestelde maaidatum ter bescherming van de broedende vogels is een mogelijkheid. Naast weidevogelbeheer, een netwerk van natuurstroken op de akkers of (winter)voedsel- en vluchtplekken voor wild is het doorzaaien van grasland met kruidenmengsel ook een mogelijkheid. U kunt deze vormen van natuurinclusieve landbouw ook stimuleren door korting op de pachtprijs te geven bij toepassing ervan.

Meer weten over een landelijke bodemindex?