Pachtprijzen omhoog in melkveegebieden, omlaag in akkerbouwregio

10 juni 2019

Elk jaar worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Deze nieuwe pachtnormen zijn van kracht per 1 juli 2019. De nieuwe pachtprijzen bevestigen het beeld dat het pachtstelsel toe is aan verandering. U kunt de nieuwe pachtnormen  hier downloaden.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de economische resultaten van de afgelopen vijf jaar (2013-2017). Dit jaar telt het voor de melkveehouderij matige jaar 2012 niet meer mee, maar het zeer positieve jaar 2017 wel. Daarentegen was voor de akkerbouw 2012 juist een goed jaar en 2017 beneden gemiddeld.

Melkveehouderij en akkerbouw

In negen van de veertien pachtprijsgebieden gaat de pachtnorm omhoog. Daarmee stijgt de pacht 4 à 5% in de pachtprijsgebieden met akkerbouw en veehouderij tot 10 à 17% in gebieden met veel melkveehouderij. Daarentegen daalden de pachtprijzen in de gebieden met veel akkerbouw, van 9% in de Veenkoloniën en Oldambt tot 38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Het hoogst zijn de pachtnormen in Flevoland, met € 1.013 per hectare. De daling is hier 10%. Het Zuidwestelijk akkerbouwgebied kent een pachtnorm van € 315 per hectare, dit was vorig jaar nog € 505. De grootste stijging is er daarentegen in het Centraal veehouderijgebied, met 17%.

Los tuinland

In het pachtprijsgebied Westelijk Holland veranderde er weinig met betrekking tot de vergelijkingsjaren. In de Rest van Nederland steeg de pachtnorm voor los tuinland met 17%. De hectarenormen zijn respectievelijk € 3.141 en € 2.431.

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten gaan omhoog met 1,72%. De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 4,1%. Als gevolg hiervan geldt voor overeenkomsten van later datum de maximale verhoging 1,7% (inflatiepercentage over 2018).

Reguliere pacht steeds minder interessant

‘Opnieuw is in vijf gebieden de pachtprijs verlaagd. Het is financieel steeds minder interessant grond regulier te verpachten. Pachtprijzen gaan al een aantal jaren op rij in veel gebieden omlaag. Ook wordt het vermogen fiscaal steeds zwaarder belast.  In 2017 is de forfaitaire rendementsheffing verhoogd en in 2018 is de belastbare waarde van grond in verpachte staat verhoogd van 50 procent naar 60 procent van de marktwaarde’, zegt rentmeester Arno Haaijer van Saltus Beheer. ‘dat betekent dat de pachtprijzen worden bepaald op basis van cijfers uit de agrarische sector terwijl grondbezit fiscaal wordt belast op basis van grondprijzen. Deze verhouding loopt geheel scheef. Een goed voorbeeld hiervan is het Zuidwestelijk akkerbouwgebied waar grondprijzen van € 75.000,- tot € 100.000,- per hectare worden betaald en de pachtprijs nu € 315,- per hectare is. Hier kost het regulier verpachten de verpachter flink geld!’

De veranderingen van de pachtprijzen werken van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. Wilt u hulp bij het toepassen van de pachtnormen? Wij helpen u graag!