Pachtnormen 2021 gepubliceerd

02 juni 2021

Per 1 juli veranderen de pachtnormen weer. Jaarlijks stelt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast.

De berekende pachtnormen 2021 zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2020. In zes van de pachtprijsgebieden komt de norm van 2021 hoger uit dan die van 2020. De afname beperkt zich in vier gebieden met zo’n 5% en in vier gebieden is deze zelf groter dan 10%. Veenkoloniën en Oldambt is met 14 % de grootste daler.

De grootste stijgers zijn de IJsselmeerpolders met 16% en 25% voor het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied. Zie tabel Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland.

Tuinbouw

Voor de tuinbouw geldt dat de gemiddelde grondbeloning is in Westelijk Holland is uitgekomen op 4.496 euro per hectare (stijging van 24%). In de rest van Nederland nam de gemiddelde grondbeloning met 14% toe tot 3.024 euro per hectare.

Arno Haaijer, Directeur / Rentmeester Saltus Beheer : ‘De prijsdalingen in relatie tot de vermogensrendementsheffing laten wederom zien dat reguliere pacht steeds oninteressanter wordt voor grondbezitters. Helaas is het zo dat eigenaars reguliere pacht niet zo maar kunnen omzetten. We snakken naar een nieuw pachtbeleid waardoor er voor de verpachter meer rendement en stabiliteit komt.’

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De berekende hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2021 voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten zijn 2,44% hoger dan in 2020. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2016-2020.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 0%. Oorzaak is het besluit de maximale huurprijsverhoging voor sociale woningbouw op 0 procent te zetten. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt met 1,3%, gelijk aan het inflatiepercentage over 2020.

Gebaseerd op gemiddelde bedrijfsresultaten

Wageningen Economie Research (WUR) berekende de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2021 volgens de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2015-2019.

De veranderingen van de pachtprijzen werken van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. Wilt u hulp bij het toepassen van de pachtnormen? Wij helpen u graag!