Nieuwe pachtnormen 2018

28 mei 2018

Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen voor de landbouw van kracht. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017.

De nieuwe pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten (periode 2012 – 2016) van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio. Bovendien kent Nederland 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. Uit het overzicht blijkt dat de maximale pachtprijzen voor bouw- en grasland in de gebieden met overwegend melkveehouderij per 1 juli omlaag gaan met 2 tot 34 procent. De oorzaak van de daling is vooral een gevolg van het slechte jaar 2016 voor de melkveehouderij met een lage melkprijs. Landelijk vergeleken zijn de IJsselmeerpolders  het enige pachtprijsgebied waar de pachtnorm stijgt met 7 procent. Bovendien zijn in dat gebied de resultaten van akkerbouw van invloed.

Tendens van regulier naar geliberaliseerd

Rentmeester Arno Haaijer van Saltus Beheer voorziet door de pachtprijsverlaging wel een verdere ontwikkeling van reguliere naar geliberaliseerde pacht. ‘Al jaren is er sprake van een afname van het regulier verpachte areaal landbouwgrond. Vandaar dat grondeigenaren die meer rendement met hun grond willen halen, kiezen voor geliberaliseerde pacht, waarbij de pachtprijs vrij is te bepalen, maar wel een slechtere rechtsbescherming voor de pachter tot gevolg heeft.’

Tot slot zijn naast de pachtnormen voor akkerbouw en grasland ook nieuwe pachtnormen voor los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Wageningen Economic Research (WUR) berekende de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit.

Ter illustratie bekijkt u  hier een overzicht van de regionormen in alle pachtprijsgebieden. Heeft u vragen over de toepassing van de regionormen? Neem dan contact op met onze rentmeesters.