Kadaster: Agrarische grondprijs laat daling zien

20 november 2018

Kadaster en Wageningen Economic Research brengen elk kwartaal de agrarische grondmarkt in kaart. De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland daalde in het derde kwartaal van 2018 met bijna zes procent: van 59.800 euro per hectare (in het tweede kwartaal) tot 56.400 euro per hectare (figuur 1). Dat hangt voor een belangrijk deel samen met een relatief grote transactie van grasland in landsdeel West tegen een zeer lage prijs.

Prijzen van bouwland en grasland

In het derde kwartaal van 2018 daalde de gemiddelde prijs van grasland met acht procent tot 51.300 euro per hectare (figuur 1). De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het derde kwartaal van 2018 opnieuw, van 66.700 euro in het derde kwartaal tot 68.800 euro per hectare (figuur 1), een plus van drie procent. De prijs van snijmaïsland steeg nog meer, met negen procent tot 68.100 euro per hectare in het derde kwartaal.

Kadaster cijfers landbouwgrond

Figuur 1     Prijs (euro/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- én maïsland samen), 2015Q4 -2018Q3 (per kwartaal) Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit

In het derde kwartaal van 2018 is 5.200 hectare landbouwgrond verhandeld (figuur 2), tegen 5.800 hectare in het derde kwartaal van 2017 (-elf procent). Gemeten over de laatste vier kwartalen (2017Q4 tot en met 2018Q3) ging in totaal 35.400 hectare grond in andere handen over, dat is een kleine drie procent minder dan de 35.800 hectare in dezelfde periode een jaar eerder (2016Q4-2017Q3). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen komt uit op 1,95 procent.

Kadaster cijfers grondmobilisatie

Figuur 2     Grondmobiliteit (ha) onverpachte agrarische grond in Nederland, 2015Q4-2018Q3 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Overzicht landsdelen

Aan de hand van vier landsdelen krijgt u een beeld van de regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijzen (zie figuur 3), vanaf 2012 gemiddeld zestien procent boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd, gemiddeld zestien procent onder het landelijk niveau (van 2012 tot nu).

Kadaster overzicht regio's

 Kaart 1     Agrarische grondprijs (euro per hectare) en mobiliteit (hectare) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 3e kwartaal 2018. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Agrarische grondprijs per hectare

 

Figuur 3     Prijs (euro per hectare) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maïsland samen) naar landsdeel 2015Q4-2018Q3 (per kwartaalBron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.