Handleiding verpachte gronden box 3 2022

25 januari 2023

Waardering verpachte gronden. Sinds kort is de handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2022’ van de Belastingdienst beschikbaar. Hierin vindt u de uitgangspunten en normen voor 2022 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3.

Wanneer u aangifte inkomstenbelasting doet, moet u de waarde opgeven van uw bezittingen in box 3, zoals verpachte gronden. Daarbij moet u uitgaan van de waarde in het economische verkeer. Voor landbouwgrond gaat de fiscus uit van een bepaalde normwaarde. U kunt deze normwaarden uit de handleiding gebruiken om de waarde te bepalen van verpachte gronden in box 3.

Hoe komen de normwaarden tot stand?

In de normwaarden 2022 zijn de grondprijsontwikkelingen per landbouwgebied verwerkt (peildatum 1 januari 2022). Deze normwaarden zijn per landbouwgebied afgeleid van de agrarische grondprijsmonitor van het Kadaster. Het zijn gewogen gemiddelden van de waarden per hectare van gronden in onverpachte staat in de periode van een half jaar voor tot een half jaar na de peildatum.

Wat als de normwaarde niet overeenkomt met de werkelijke waarde?

In de praktijk kan het zijn dat de normwaarde niet overeenkomt met de werkelijke waarde van de grond. Gezien de grote verscheidenheid aan landbouwgronden, zowel in kwaliteit als in ligging van de landerijen, komt het voor dat uw percelen niet altijd exact voldoen aan de norm van de Belastingdienst. In dat geval mag u, mits gemotiveerd, afwijken van de normwaarde van de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dan de waarden die u opgeeft in box 3 op basis van de feiten en omstandigheden. Als u niks doet, kan het dus zijn dat u veel meer vermogensrendementsheffing betaalt dan nodig is.

En wat kan Saltus Beheer voor u doen?

Het is belangrijk om goed (te laten) beoordelen of de waarde van uw landerijen overeenkomt met de normbedragen van de Belastingdienst. Eventueel kan Saltus Beheer u helpen bij het doen van een taxatie om gemotiveerd van de normwaarden af te wijken.

Onderzoek of u voldoende pacht per hectare vraagt aan de hand van de regionorm. Het is wellicht raadzaam om uit te zoeken of de pachtprijs maximaal is op basis van de huidige regelgeving.

Wilt u graag vrijblijvend een QuickScan laten uitvoeren van uw situatie? Wij helpen u graag!