Agrarische grondprijzen eerste kwartaal 2019

06 juni 2019

In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland € 63.000 per ha. Dat is minder dan de prijs in het vierde kwartaal van 2018 (figuur 1), maar meer dan de gemiddelde prijs per ha over heel 2018.

 

De gemiddelde prijs van grasland nam af: van € 59.700 (vierde kwartaal 2018) tot € 58.100 per ha (figuur 1). Ook de gemiddelde prijs van bouwland was lager dan in het vierde kwartaal van 2018: € 72.000 per ha tegen € 73.800. De gemiddelde prijs van snijmaisland daalde in het eerste kwartaal met bijna 4% tot € 63.200 per ha.

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2016Q2 -2019Q1 (per kwartaal) Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit

In het eerste kwartaal van 2019 is 18% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 8.100 ha en 9.900 ha. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2018Q2 tot en met 2019Q1) ging in totaal 33.900 ha grond in andere handen over (4% minder dan 35.300 ha). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedroeg 1,9%.

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond in Nederland, 2016Q2-2019Q1 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Verscheidenheid regio’s

Aan de hand van vier landsdelen krijgt u een indruk van de regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijs (zie figuur 3), in 2018 lag deze 16% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd; in 2018 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde. Het verhandeld areaal landbouwgrond steeg in de landsdelen West (4%) en Zuid (2%) en daalde in de landsdelen Noord (11%) en Oost (8%) (figuur 2).

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 1e kwartaal 2019 Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Figuur 3 Prijs (€/ha) onverpachte agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel 2016Q2-2018Q1 (per kwartaal) Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.nl