Percelen landbouwgrond te Nieuwerkerk aan den IJssel

Verkocht onder voorbehoud

29 juli 2022

Objectomschrijving

Het object betreft een drietal percelen grasland te Nieuwerkerk aan den IJssel met een oppervlakte van in totaal 8.05.70 hectare, kadastraal bekend als gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie B, nummers 4793 en 6212 en sectie D, nummer 1185. In bijlage 1 van de brochure is een overzichtskaart van het object weergegeven.

Het object ligt op één autominuut rijden van de A20 afslag Nieuwerkerk aan den IJssel (17). De percelen 1185 en 4793 zijn rechtstreeks ontsloten op enerzijds de Zuidplasweg en anderzijds de Tweede Tochtweg. Perceel 6212 is ontsloten naar de Verbindingsweg middels een recht van overpad. De objecten liggen ingeklemd tussen de A20, de spoorlijn en de N219. Binnen dit gebied bevinden zich landbouwgronden, tuinbouwkassen, woonhuizen en agrarische bedrijven. Het object grenst aan de kern van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Percelen – Clusters

Het object bestaat uit de volgende percelen met bijbehorende oppervlakten. Ieder perceel is tevens ook een cluster. Verkoop kan per cluster plaatsvinden maar kan ook een combinatie van clusters beslaan.

Cluster A: Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie D 1185, groot 1.02.00 ha

Cluster B: Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie B 6212, groot 0.84.40 ha

Cluster C: Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie B 4793, groot 6.19.30 ha

Bodemtype

De percelen bestaan uit veengrond (bron: Alterra).

Bestemming

Voor de percelen 4793 en 6212 vigeert bestemmingsplan ‘Zuidplas West’, vastgesteld door de raad op 16 juni 2009. Het perceel 4793 heeft daarin de enkelbestemming ‘Agrarisch’. Dit perceel heeft daarnaast diverse functie- en gebiedsaanduidingen en op een klein deel nog een dubbelbestemming. Het perceel 6212 heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Dit perceel heeft daarnaast diverse functie- en gebiedsaanduidingen. Voor het perceel 1185 vigeert bestemmingsplan ‘Restveen en Groene Waterparel’, vastgesteld door de raad op 16 december 2008. Het perceel heeft daarin de enkelbestemming ‘Agrarisch’. Meer informatie omtrent de bestemmingen is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Structuurvisie

In de Structuurvisie Zuidplas 2030 van de gemeente Zuidplas, vastgesteld door de raad op 27 november 2012, is het object (deels) onderdeel van het zoekgebied toekomstig Werklandschap. Meer informatie omtrent deze structuurvisie is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gebruik

De percelen zijn in gebruik, als blijvend grasland, bij bedrijfsmatige agrariërs middels een kortlopende bruikleenovereenkomst.

Jacht

Het jachtrecht is niet verhuurd behoudens het perceel 1185 waarop een recht rust tot en met 31 maart 2027. Dit recht kan tussentijds beëindigd worden.

Herinrichtingsrente en waterschapslasten

Het object is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschaplasten bedragen € 96,04 per hectare (prijspeil 2022 HHSK).

Zakelijke rechten

Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op het perceel behoudens een oud recht van voetpad ten laste van perceel 6212 en ten gunste van perceel Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie B, nummer 6250 om een leiding te mogen hebben en te inspecteren. In bijlage 2 wordt verwezen naar het betreffende citaat.

Bijzonderheden

Perceel 6212 heeft ten behoeve van agrarische doeleinden recht van overpad over perceel Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie B, nummer 6211.

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Op aanvraag

 

Klik hier voor de informatiebrochure

Contact opnemen

Contact Formulier