Perceel landbouwgrond te Olst (Ov.)

Verkocht

17 januari 2020

Een goed verkaveld perceel cultuurgrond gelegen nabij de Eikelhofweg te Olst (Ov) en beslaat een totale oppervlakte van 1 ha 22 a en 50 ca. In bijlage 1 is een overzichtskaart van het perceel weergegeven. Foto’s van het perceel zijn in bijlage 4 opgenomen.

Gebruik
Het perceel is in 2019 gebruikt als gras- en maïsland.

Bodemtype
Het perceel bestaat uit zandgrond (bron: www.bodemdata.nl). In bijlage 2 is de bodemkaart weergegeven.

Bestemming
Voor het aangebodene vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, vastgesteld door de raad op 21 mei 2012. Het perceel heeft een enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – landschapswaarden’ en een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 2’, met gebiedsaanduiding ‘Reconstructiewetzone – verwevingsgebied’.
In bijlage 3 is de bestemmingskaart van het perceel weergegeven.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschaplasten bedragen € 73,35 per hectare (prijspeil 2019 Drents Overijsselse Delta).

Zakelijke rechten
Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten,
erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op het perceel.

Jacht
Het jachtrecht is verhuurd.

Betalings- en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalings- en/of productierechten.

Bijzonderheden
De buitengrenzen van het perceel zijn in het veld niet zichtbaar door middel van een raster, sloot of iets dergelijks.

Algemeen
Aanvaarding : In overleg
Bezichtiging : In overleg

Vraagprijs : Op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. A.R.E. Haaijer
Telefoonnummer : 038 – 422 77 69
Mobiel : 06 – 50846293
E-mail : a.haaijer@saltusbeheer.nl

Klik hier voor de verkoopbrochure landbouwgrond te Olst

Contact opnemen

Contact Formulier