Perceel landbouwgrond (ca. 17 ha in verpachte staat) te Sondel (Fr.)

Verkocht

06 maart 2020

De goed verkavelde percelen cultuurgrond zijn gelegen nabij De Leijen te Sondel (Fr.) en beslaan een totale oppervlakte van 16 ha 99 a en 10 ca. Het object is regulier verpacht aan een plaatselijk gevestigde melkveehouder. Een overzicht van de kadastrale gegevens is opgenomen in bijlage 1. De overzichtskaart is opgenomen in bijlage 2. Foto’s van de verschillende percelen zijn in bijlage 4 te vinden.

Gebruik

De percelen zijn in gebruik als gras- en maïsland en gedeeltelijk gedraineerd.

Bodemtype

De percelen bestaan overwegend uit zandgrond, veengrond en lichte zavel (bron: www.bodemdata.nl). In bijlage 3 is de bodemkaart weergegeven.

Bestemming

Voor het aangebodene vigeert het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid West 2017’, met een beheersverordening, vastgesteld door de raad op 26 september 2017. De percelen hebben een agrarische bestemming.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten

Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschaplasten bedragen € 63,71 per hectare (prijspeil 2020 Wetterskip Fryslân).

Zakelijke rechten

Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten of enige andere lasten of beperkingen op de percelen behoudens een erfdienstbaarheid ten behoeve van kadastraal perceel, sectie N, nummer 1171 te Balk, en een opstalrecht nutsvoorzieningen op kadastraal perceel, sectie M, nummer 1837 te Balk en op kadastraal perceel, sectie M, nummer 2272 te Balk.

Jacht

Het jachtrecht is niet verhuurd.

Betalings- en productierechten

Op het aangeboden perceel rusten geen betalings- en/of productierechten.

Bijzonderheden

Er zijn oude bunkers (oorlogsrelict) op kadastraal perceel, sectie M, nummers 1837 te Balk.

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Op aanvraag

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. A.R.E. Haaijer               

Telefoonnummer          : 038 – 422 77 69

Mobiel                          : 06 – 50846293

E-mail                          : a.haaijer@saltusbeheer.nl

Klik hier voor de Informatiebrochure

 

Contact opnemen

Contact Formulier