Perceel landbouwgrond (ca. 64 ha in verpachte staat) te Sondel (Fr.)

Verkocht

25 november 2019

De goed verkavelde percelen cultuurgrond zijn gelegen nabij De Leijen te Sondel (Fr.) en beslaan een totale oppervlakte van 63 ha 74 a en 75 ca. Het object is regulier verpacht aan 2 plaatselijk gevestigde melkveehouders. Een overzicht van de kadastrale gegevens is opgenomen in bijlage 1 met daarbij een verdeling tussen de verschillende pachters. Enkele overzichtskaarten zijn opgenomen in bijlage 2. Foto’s van de verschillende percelen zijn in bijlage 4 te vinden.

Gebruik
De percelen zijn in gebruik als gras- en maïsland en gedeeltelijk gedraineerd.

Bodemtype
De percelen bestaan overwegend uit zandgrond, veengrond, lichte zavel en zware kleigrond (bron: www.bodemdata.nl). In bijlage 3 is de bodemkaart weergegeven.

Bestemming
Voor het aangebodene vigeert het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid West 2017’, met een beheersverordening, vastgesteld door de raad op 26 september 2017. De percelen hebben een agrarische bestemming.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschaplasten bedragen € 55,02 per hectare (prijspeil 2019 Wetterskip Fryslân).

Zakelijke rechten
Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten,
erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op de percelen behoudens een opstalrecht nutsvoorzieningen op de percelen 1837 en 2272.

Jacht
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Betalings- en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalings- en/of productierechten.

Bijzonderheden
Er zijn oude bunkers (2) (oorlogsrelicten) op perceel 2272 aanwezig.

Algemeen
Aanvaarding : In overleg
Bezichtiging : In overleg

Vraagprijs : Op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Saltus Beheer (038 – 422 77 69).

Klik hier voor de Informatiebrochure verkoop cultuurgrond te Balk

Contact opnemen

Contact Formulier