Perceel landbouwgrond (in verpachte staat) te Dalerveen

Beschikbaar

13 februari 2024

Het object betreft een perceel cultuurgrond in verpachte staat (reguliere pacht), gelegen nabij de Hoofdstraat te Dalerveen, groot ca. 13.06.92 hectare. Het perceel ligt in een open agrarisch landschap en is de afgelopen jaren in gebruik geweest als grasland. Het perceel is gelegen ten noordwesten van Dalerveen. Dalerveen is een plaats in de provincie Drenthe en maakt onderdeel uit van de gemeente Coevorden.

Ontsluiting

Het object wordt vanaf de openbare weg middels een onverhard pad met een lengte van ca. 400 meter ontsloten. De ontsluitingsroute betreft grotendeels kadastraal perceel, gemeente Dalen, sectie L, nummer 1313, welke in eigendom is van verkoper.

Kadastraal

Het object bestaat uit het volgende perceel met de bijbehorende oppervlakte.

GemeenteSectieNummerKadastrale opp. (ha)Aanbod perceel in verpachte staat (ha)
DalenL98517.13.55Ca. 13.06.92
Totaal17.13.55Ca. 13.06.92

Het object betreft een gedeelte van kadastraal perceel, gemeente Dalen, sectie L, nummer 985. De oppervlakte is voorlopig bepaald en zal na kadastrale inmeting definitief worden bepaald. Het overige gedeelte van kadastraal perceel, gemeente Dalen, sectie L, nummer 985, groot ca. 04.01.05 ha blijft vooralsnog in eigendom van verkoper.

Bodemtype

Het perceel is gekwalificeerd als madeveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m (aVz). (Bron: BRO Bodemkaart 2023-01)

Bestemming

Op het perceel vigeert het de bestemmingsplan Buitengebied, deels onherroepelijk in werking,  vastgesteld door de gemeente Coevorden op 9 december 2014. Het perceel heeft daarin de Enkelbestemming Agrarisch met waarden – Beekdallandschap en de Dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachtingswaarde.

De Regels inzake de bestemming zijn te raadplegen via https://omgevingswet.overheid.nl/.

Gebruik

Het perceel is sinds 2009 tot heden in gebruik als grasland t.b.v. beweiding van vee en winning van gras. (Bron: Boer&Bunder)

Publiekrechtelijke beperkingen

Volgens de eigendomsinformatie van het Kadaster zijn op het perceel geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Zakelijke rechten

Voor zover bij het Kadaster bekend, rusten er geen beperkte rechten of enige andere lasten of beperkingen op het perceel.

Bijzonderheden

Het perceel is verpacht middels een reguliere pachtovereenkomst. Het jachtrecht is verhuurd. De oppervlakte van het perceel betreft een indicatie en zal nader door het Kadaster definitief worden vastgesteld. Het perceel is recent na de ruilverkaveling van 1973 (gedeeltelijk) gedraineerd.

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Op aanvraag

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. A. Brummel      

Telefoonnummer       :          038 – 422 77 69

E-mail                        :          info@saltusbeheer.nl

Download de brochure voor meer informatie:

Brochure landbouwgrond (in verpachte staat) Dalerveen

Contact opnemen

Contact Formulier