Perceel cultuurgrond te Markelo

Verkocht

17 juni 2021

Objectomschrijving

Het object betreft een perceel cultuurgrond te Markelo met een oppervlakte van in totaal 1.50.90 hectare groot, kadastraal bekend als gemeente Markelo, sectie O, nummer 245. In bijlage 1 is een overzichtskaart van het object weergegeven. De locatie is in het verleden gebruikt als stortlocatie voor bouw- en sloopafval.

Het perceel ligt in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente en kenmerkt zich door de afwisselende agrarische cultuurgronden, houtwallen en bos- en natuurpercelen. Rondom het perceel zijn verschillende burgerwoningen en agrarische bedrijven gevestigd. Foto’s van het perceel zijn in bijlage 4 weergegeven van de brochure.

Bodemtype

Het perceel bestaat uit zwak lemig zand (bron: www.bodemdata.nl). In bijlage 2 is de bodemkaart weergegeven.

Bestemming

Voor het aangebodene vigeert bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente’, vastgesteld door de raad op 16 december 2014. Het perceel heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ en een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische verwachting 2’ met een gebiedsaanduiding ‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’. In bijlage 3 is het vigerende bestemmingsplankaart van het perceel weergegeven. Meer informatie omtrent de bestemming is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Herinrichtingsrente en waterschapslasten

Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschaplasten voor ‘ongebouwde eigendommen binnendijks’ bedragen € 57,07 per hectare (prijspeil 2021 Rijn en IJssel).

Zakelijke rechten

Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op het perceel.

Gebruik

Het perceel is in gebruik als grasland middels een tijdelijke bruikleenovereenkomst. Het jachtrecht is niet verhuurd.

Voormalige stortlocatie

Het object betreft een voormalige stortlocatie van bouw- en sloopafval. Recent is er een verkennend bodemonderzoek verricht waarbij de kwaliteit van de afdeklaag als voldoende is beoordeeld en er derhalve geen reden bestaat voor een nader onderzoek naar de kwaliteit van de afdeklaag. Het kopie van het uitgevoerde bodemonderzoek kan op verzoek worden verstrekt. Verkoper wenst het object in de huidige staat met alle zichtbare en onzichtbare gebreken te verkopen. Hier zal in de koopovereenkomst een clausule voor opgenomen worden.

Bijzonderheden

De ontsluiting van het perceel is matig. Koper dient er rekening mee te houden dat de ontsluiting naar de openbare weg wellicht verbeterd moet worden.

Algemeen

  • Aanvaarding:  In overleg
  • Bezichtiging:  In overleg
  • Vraagprijs: Op aanvraag
  • Bodemrapport: Op aanvraag

 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. A. Brummel                   

Telefoonnummer     :     038 – 422 77 69

E-mail                      :     info@saltusbeheer.nl

 

Klik hier voor de informatiebrochure

 

Contact opnemen

Contact Formulier