Uitgifte dijkpercelen Waterschap Zuiderzeeland gestart

06 januari 2023

Online staan nu op pachtgrond.nu de uit te geven dijkpercelen voor het Waterschap Zuiderzeeland. Het gaat in totaal om 44 objecten.

Pachtuitgifte 

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft waterkeringen in eigendom, die tijdelijk worden verpacht aan agrarische ondernemers. Zij vindt het belangrijk dat haar waterkeringen goed en duurzaam worden beheerd. Met het oog op deze doelen worden er bijzondere gebruiksvoorwaarden gesteld bij de verpachting.

Waterschap Zuiderzeeland biedt, per inschrijving, landbouwgrond gelegen op waterkeringen in geliberaliseerde pacht aan. Deze brochure bij de objecten bevat belangrijke informatie over de aangeboden pachtgrond.

Werkwijze via inschrijving
Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden via het portaal pachtgrond.nu en inschrijven op één of meerdere percelen/clusters naar keuze. Over de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden. De pachtprijs is reeds vastgesteld door het Waterschap Zuiderzeeland. De toewijzing van de percelen gaat aan de hand van een inschrijvingspuntensystematiek. Afstand en ervaring met het beheren van dijkpercelen zijn daarbij van belang. In de brochure wordt de puntensystematiek nader toegelicht. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten, krijgt de grond gegund. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden. Let op! Uw inschrijving is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

Het betreft objecten gelegen in het gebied:

  • Dronten
  • Lelystad
  • Noordoostpolder
  • Urk
  • Zeewolde

Op de aangeboden objecten zijn bijzondere voorwaarden van toepassing. Lees daarom de brochure goed door alvorens u zich inschrijft voor een object!

De inschrijving van deze fase sluit op dinsdag 24 januari 2023 a.s. om 14:00 uur