Grond provincie Gelderland voor meerdere jaren pachten

07 februari 2020

Vanaf 2020 kunnen agrariërs landbouwgrond van provincie Gelderland voor meer jaren pachten. Voorwaarde is dat de pachter de kwaliteit van de grond hetzelfde houdt, of verbetert. Vanaf heden komt er gefaseerd 1.050 hectare grond beschikbaar voor pacht. Dan start de jaarlijkse pachtuitgifte van de provinciale landbouwgrond via pachtgrond.nu.

Grondbezit provincie

Via pachtgrond.nu kunnen geïnteresseerden inschrijven op de pachtobjecten. De eerste fase van circa 479 hectare bestaat uit 135 objecten en sluit 20 februari aanstaande om 14:00 uur. De aangeboden pachtgronden zijn gronden die de provincie voor provinciale projecten of programma’s aankocht om doelen te behalen, bijvoorbeeld ruilgrond om natuur op de juiste plek mogelijk te maken.

Langdurig verpachten door duurzaam bodembeheer          

Duurzaam bodembeheer vraagt soms om plannen voor meerdere jaren. Daarom maakt de provincie Gelderland het vanaf 2020 mogelijk om grond langer te pachten. De provincie liet pachtgrond onderzoeken op de biologische, fysische en chemische gesteldheid. Hiermee ontstaat een nulmeting van de kwaliteit van de grond. Om de grond nog een jaar te mogen pachten, moet de gebruiker in het najaar van 2020 een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren. Als de kwaliteit van de bodem volgens de provincie hetzelfde is gebleven of is verbeterd, kan de pachter de grond het jaar erop blijven gebruiken zonder daarop in te hoeven schrijven. Dit geldt niet voor de grond die in het Gelders Natuurnetwerk gelegen is.

Pachtgrond verspreid over Gelderland

De 1.050 hectare pachtgrond ligt verspreid over heel Gelderland. Een deel (300 hectare) hiervan is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk; uiteindelijke doel van de grond is om omgevormd te worden tot natuur. Daarom gelden er strengere regels zoals:

  • beperkingen in de maaidatum;
  • verbod op mest;
  • verbod op chemische bestrijdingsmiddelen.

Een ander deel (675 hectare) blijft ook in de toekomst landbouwgrond. Omdat Gelderland meer natuurinclusieve landbouw wil, is bij deze gronden alleen vaste mest toegestaan en zijn er regels voor vruchtwisseling en akkerrandenbeheer. Daarnaast is er ook nog zo’n 93 hectare pachtgrond die de provincie al meerjarig verpacht, onder andere voor een proef met biologische landbouw in park Lingezegen.

Inschrijven voor pachtgronden

Op pachtgrond.nu vinden geïnteresseerden per object een omschrijving, een kaart en de gebruiksvoorwaarden. Ook kunt u via het platform een brochure downloaden. Via het digitale inschrijfformulier van elk object kunt u een bod uitbrengen, nadat u een account heeft aangemaakt. Bieden kan onbeperkt en kosteloos. Voor het pachten van grond moet u echter voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze zijn eveneens te raadplegen op het platform.

De provincie Gelderland regelt voor het vijfde jaar op rij de uitgave van haar pachtgronden via het online platform. Rentmeesterskantoor Saltus Beheer is initiatienemer van Pachtgrond.nu.